Русский   English

Продукция Гринизация, дозировки, правила приёма

Биохимический состав МНФК Гринизация

Гринизация в клинической практике

Научные публикации

Научные конференции

Контакты, вопросы

Информация для ученых и практикующих врачей


   

 Информация для ученых и практикующих врачей

 
 

Приглашаем к сотрудничеству ученых и практикующих врачей

Ознакомиться с договором

Ознакомиться с картой больного

Противотуберкулёзные антибиотикиДОГОВІР ________

про участь у проведенні науково - дослідницької роботи.

Тема: Довгострокове медико – статистичне спостереження ефективності використання методики «Грінізація»® спільно зі специфічною терапією, при лікуванні  захворювань та напрацюванні нових принципів, схем і способів застосування мультинутрієнтної функціональної  композиції (МНФК) для підвищення специфічної дії лікарських засобів та усунення їх шкідливих побічних ефектів.

м. Київ                                                                                         " 01 " жовтня 2007 р.

           Інститут здоров’я Нації, що іменується далі "Замовник", в особі першого заступника генерального директора Шестакова Володимира Ілліча, та_____________________________________________ _______________________________________________________________________________________,

                                                                                                     (П.І.П)

диплом лікаря: серія _____ № _____________________________________________________________

                                                                                                                                                                 Назва вищого учбового закладу 

спеціалізація __________________________,________________________________________________, Наукова ступень та кваліфікаційна категорія

який іменується далі "Виконавець", на підставі Угоди про виконання спільних науково-тематичних робіт між Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України і Інститутом здоров’я Нації,  № 485/3-07 від 03 липня 2007 року та за участю інших наукових і учбових установ, а також окремих науковців і практичних лікарів,  уклали цей договір про нижчевикладене:

 

1. МЕТА ДОГОВОРУ.

          У  липні 2007 між Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України і Інститутом здоров’я Нації укладено Угоду   «Про виконання спільних науково-тематичних робіт» № 485/3-07 від 03.07 2007 р. Основною метою Угоди є організація проведення наукових досліджень та розробка рекомендацій стосовно найбільш ефективного  використання у клінічній практиці продукту вітчизняного виробництва - мультинутрієнтної функціональної  композиції (МНФК) «Грінізація». Загальні положення Угоди у конкретній формі викладені у декількох Договорах, в яких безпосередніми виконавцями наукових досліджень визначені: «Центральна науково – дослідна лабораторія», та інші структурні підрозділи названої академії. Окремі спеціалізовані дослідження були проведені фахівцями Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Харківської медичної академії післядипломної освіти та іншими установами. Отримані результати наукових досліджень і спостереження практичних лікарів свідчать про високу ефективність використання  метода «Грінізація» (у поєднанні із специфічною терапією) при лікуванні широкого спектра захворювань. (Висновки за результатами виконаних НДР додаються – додаток №1).

        До вивчення різнобічної дії МНФК та розробки методу Грінізація також приєдналося декілька наукових і навчальні закладів України, Росії, Італії, Ізраїлю, Канади та Тунісу. Виказали своє бажання прийняти участь у досліджені дії МНФК, в частині медико – статистичного спостереження ефективності використання метода «Грінізація» у поєднанні з специфічною терапією лікуванні  різних захворювань та напрацювання нових схем і способів його застосування з метою підвищення специфічної дії лікарських засобів та усунення їх шкідливих побічних ефектів, більше ста науковців та практичних лікарів в лікувально – профілактичних закладах України.

       Метою цього Договору є подальше науково – практичне дослідження властивостей мультинутрієнтної функціональної  композиції та напрацювання нових підходів, схем та способів використання методу Грінізація і визначення ефективності його використання для попередження та при лікуванні різноманітних захворювань, в тому числі для підвищення специфічної дії лікарських засобів (методів) та зменшення і усунення їх шкідливих побічних ефектів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 2.1 "Замовник" доручає, а "Виконавець" приймає на себе обов’язки щодо участі у виконанні науково дослідної роботи, що здійснюється під методичним керівництвом Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України і Інституту здоров’я Нації за темою: «Довгострокове медико – статистичне спостереження ефективності використання мультинутрієнтної функціональної  композиції (МНФК) у поєднанні з специфічним лікуванням гастроентерологічних, інфекційних, онкологічних та інших захворювань, а також напрацювання нових схем і способів застосування методу «Грінізація» для профілактики і для підвищення специфічної дії лікарських засобів та усунення їх шкідливих побічних ефектів».

 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ "ЗАМОВНИКА".

3.1 "Замовник", після призначення "Виконавцем" за клінічними показаннями використання мультинутрієнтної функціональної  композиції (МНФК) та оплати пацієнтом вартості продукції, надсилає заявку виробнику продукції, який забезпечує отримання її пацієнтом.

3.2 "Замовник" збирає, узагальнює і аналізує данні «Карт медико – статистичного спостереження» та за бажанням "Виконавця" інформує його про результати медико – статистичного спостереження ефективності застосування методу «Грінізація» у хворих з відповідною за профілем лікаря патологією.

3.3 Розглядає пропозиції "Виконавця" щодо нових підходів, схем і способів застосування методу «Грінізація».

3.4 У разі прийнятті пропозицій за його дорученням "Виконавця", "Замовник"  здійснює заходи щодо захисту авторських прав "Виконавця",   та вносить пропозиції виробнику продукції щодо особливих умов подальшого співробітництва.

3.5 Надає "Виконавцю" інформацію про результати наукових досліджень та данні медико – статистичних спостережень для підготовки публікацій у наукових виданнях, використання для участі у наукових конференціях і таке інше.  

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ "ВИКОНАВЦЯ".

4.1 "Виконавець" виходячи з клінічних показань і методичних рекомендацій призначає хворим використання мультинутрієнтної функціональної  композиції (МНФК) для профілактики і підвищення специфічної дії лікарських засобів та усунення їх шкідливих побічних ефектів.

4.2 Для забезпечення довгострокового медико – статистичного спостереження ефективності застосування зазначеного метода "Виконавець"  на кожного хворого заповнює «Карту медико – статистичного спостереження (за формою додаток №2) та надсилає її в Інститут здоров’я Нації.

4.3 У разі напрацювання, на підставі отриманого досвіду, пропозицій стосовно нових підходів, схем і способів застосування МНФК "Виконавець"  у письмовій формі надсилає їх на адресу вищезазначеного інституту для їх обговорення та прийняття або відхилення.

4.4 У разі прийнятті пропозицій "Виконавця", "Замовник"  інформує про це "Виконавця", і за його письмовим дорученням здійснює патентування або іншим чином здійснює заходи по захисту авторських прав "Виконавця".

4.5 На запит "Виконавця" "Замовник" надає інформацію про результати наукових досліджень та данні медико – статистичних спостережень для використання "Виконавцем" їх в публікаціях у наукових виданнях, для підготовки докладів і виступів на наукових конференціях і таке інше.  

5. ФІНАНСОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТОРІН.

5.1 Цим Договором не передбачено фінансові взаємовідносини Сторін.

5.2 В разі виникнення потреби у проведенні взаємних розрахунків, пов’язаних з виконанням обов’язків по пунктах: 3.4, 4.4. або виникненням необхідності часткового фінансування окремих видів і етапів науково – дослідницької роботи, умови фінансових взаємовідносин Сторін визначаються окремою Угодою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 У випадку невиконання зобов'язань кожна із сторін має право достроково розірвати Договір з повідомленням іншої сторони за 30 календарних днів.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Термін дії Договору та строки виконання робіт:

                                                                                 Початок:    " ___"             200 __р.

                                          Закінчення: " 31 " грудня 2010 р

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

 

  ЗАМОВНИК                                                                                 ВИКОНАВЕЦЬ

 Інститут здоров’я нації                                                                  ______________________________

01030, м. Київ, вул. Чапаєва З                                                      ______________________________

тел/факс:  (044) 537-52-80                                                           тел/факс: ______________________  

е-mail: info@izn.com.ua                                                                е-mail: ________________________

www.izn.com.ua  

 

_____________   В.І. Шестаков                                                           ____________    ____________________ 

 
 

 

 
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi

Все права защищены. © 2007-2012 "Институт Здоровья Нации"

Любое использование материалов и их подборки, элементов дизайна может осуществляться лишь с разрешения Института здоровья Нации и только при наличии ссылки на izn.com.ua